Kulturområdet

Området är Skellefteå sockens centrum sedan medeltiden. Den kyrkliga miljön med kyrka, kyrkogård, prästgård, kyrkstaden med dess marknadsplats, tiondebodarna, Brunnsgården och gården Lugnet berättar om platsens betydelse för bygdens kyrkliga och sociala liv under en lång period.

Majorsbostället Nyborg, den f d exercisplatsen på Nordanå och livréboden illustrerar försvarets organisation i äldre tid. Läroverket är ett arkitekturhistoriskt värdefullt inslag i området från vår egen tid. Två av länets äldsta broar finns här.

Den mäktiga landskyrkan väster om stadskärnan ingår som en del i ett större sammanhängande område längs Skellefteälvens norra älvstrand. Området är både kulturhistoriskt och miljömässigt synnerligen värdefullt. Området var tidigare kyrkans mark och domineras till stor del av den mäktiga landskyrkan, vars stomme är av medeltida ursprung. Vid slutet av 1700-talet byggdes kyrkan om till korskyrka i nyklassicistisk stil. Kyrkogården som byggts ut i etapper innehåller gravmonument, portaler, kapell och andra element med en kulturhistoriskt intressant bakgrund.

Nedanför kyrkan låg det gamla färjestället, där förbindelse över älven upprätthållits sedan 1500-talet. År 1737 byggdes där en träbro som fått namnet Lejonströmsbron. Den har senare restaurerats vid olika tidpunkter och är en av Västerbottens få bevarade träbroar som ännu är i bruk.

Ett stycke öster om kyrkan ligger Bonnstan, den av Västerbottens kyrkstäder som bäst behållit sin genuina karaktär. Ursprungligen var kyrkstaden belägen närmare kyrkan, men efter en förödande brand år 1835 flyttades den till den nuvarande platsen. Den gamla landsvägen från Bonnstan österut passerar ”Groven” på en mäktig stenvalvsbro.

Man kommer därefter till Nordanåområdet, som i äldre tid fungerat som tjärhov, marknadsplats och exercisplats. Här uppfördes 1764 majorsbostället Nyborg, som nu är ett av de mest välbevarade boställena av detta slag i landet. Dess huvudbyggnad och ytterligare ett antal ursprungliga och ditflyttade byggnader, bildar sedan länge ett friluftsmuseum i parkmark.

Nordanågården från 1830-talet fungerar som värdshus. På Nordanå ligger också stadens läroverk från 1913, på ett varsamt sätt ombyggt till museum och teater.

Comments are closed.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40